POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1) KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
 2. Zmiany w przepisach prawa związane z rozpoczęciem stosowania RODO nie wymagają podejmowania przez Państwa jakichkolwiek dodatkowych działań oraz nie mają wpływu na treść dotychczasowej współpracy z JBK Invest Sp. z o.o.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma JBK Invest Sp. z o.o., adres: 42-500 Będzin, ul. Grabowa 44/11, NIP: 625-248-11-43, KRS: 0000947284 (dalej: Administrator).
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: przygotowania oferty, realizacji procesów handlowych i usług; zawarcia umowy w oparciu o Państwa zainteresowanie ofertą; wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa np. z zakresu przepisów ustaw podatkowych lub ustawy o rachunkowości (art. 6 ust 1 lit. c RODO); realizacji prawnie uzasadnionych interesów JBK Invest Sp. z o.o. takich jak ustalenie i dochodzenie roszczeń z związku z prowadzoną działalnością, w tym: windykacji, egzekucji wierzytelności, jak również obrony przed roszczeniami (art. 6 ust 1 lit. f RODO).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez firmę JBK Invest Sp. z o.o.
 6. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – poza osobami upoważnionymi przez Administratora danych – innym podmiotom, z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm świadczących usługi księgowe, ubezpieczycieli, prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 7. Informujemy, że JBK Invest Sp. z o.o. nie przekazuje Państwa danych do krajów trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu klientów.
 8. Przysługuje Państwu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; sprostowania swoich nieprawidłowych danych; żądania usunięcia danych w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany; cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Niezależnie od praw wymienionych wyżej, jeżeli uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możecie w dowolnym momencie wnieść skargę do organu nadzorczego.
 10. Wszelkie zgłoszenia oraz zapytania dotyczące Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres e-mail: domy@aerohome.pl.

 

2) POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://aerohome.pl/ jest JBK Invest Sp. z o.o., adres do doręczeń: 42-500 Będzin, ul. Grabowa 44/11, NIP: 625-248-11-43, KRS: 0000947284 dalej „Administrator”.
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
  3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cel i zakres zbierania danych
  1. Dane osobowe zbierane przez Administratora są wykorzystywane do: kontaktowania się z usługobiorcą (klientem).
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Podstawa przetwarzania danych.
  1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy: osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
  2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2.
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa wyżej, prosimy o przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: domy@aerohome.pl.
 5. Pliki „cookies”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Postanowienia końcowe
  1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.